Бас бетқе Қызметкерлер ЯМР-спектроскопия зертханасы

ҚАБДРАХМАНОВА САНА ҚАНАТБЕКОВНА

(1972 ж.т.)

ҰҚҰҒЗ-ның жетекші ғылыми қызметкері – кеңесші

Техника ғылымдарының кандидаты

sanaly33@mail.ru

 

Ғылыми мүдделері:

Полимерлік сорбенттер, гидрогельдер, молекулалық іздері бар полимерлер, ғылым мен техника тарихы.

Негізгі жарияланымдар:

 • A.Toktarbayeva, S.Kabdrakhmanova Synthesis Of Polymeric Sorbents by Immobilization of NTPH Within the Matrix of Acrilamid-Acrylic Acid Hydrogels for Extraction of Heavy Metals Ions. - Book of abstracts of International Workshop “Specialty Polymers for Environment Protection, Oil Industry, Bio-, Nanotechnology and medicint”, Almaty, Kazakhstan, 2011. – 70;
 • Қабдрахманова С.Қ., Ақатан Қ.,.Қайыркелді Қ. Өндірістік қалдық судағы ауыр металл иондарын матрицасына глицин комплексоны иммобилденген полимерлік сорбентпен бөлу. – «Менің Қазақстаным: кеше, бүгін, ертең» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конфренция материалдары, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы, Талдықорған, мамыр 2011. – б. 212-215;
 • Кабдрахманова С.К. Химическая промышленность Казахстана. Историяразвитияза1917-1991 годы. - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany, 2011.
 

ШАЙМАРДАН ЕСБОЛ

(1985 ж.т.)

Инженер-лаборант

Химия магистірі

esbol_shay@mail.ru

 

 

Ғылыми мүдделері

Полимерлік сорбенттер, гидрогельдер, молекулалық іздері бар полимерлер, сирек жер металл иондарын полимерлік сорбентпен бөлу, ЯМР спектроскопия әдісімен органикалық заттардың құрылымын зерттеу.

Негізгі жарияланымдар::

 • Шаймардан Е. Мұхаметжанова Ә. Өскемен қаласы топырақ қабатындағы мыс және кадмий мөлшерінің антропогенді ластаушы көз қашықтығына тәуелділігін анықтау «Қазақстан жастарының ғылыми жетістіктері – болашаққа қадам» атты жас ғалымдар мен студенттердің 1-республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалы. – С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы,Өскемен, сәуір 2009. - б.284-287.
 • Шаймардан Е. Батталова А.К. Татыханова Г.С. Құдайбергенов С.Е. Металл иондарын бөліп алуға арналған акриламид және акрил қышқылынан тұратын амфотерлі гидрогельдік сорбент синтездеу. – «Экология: көп аспекті әрекеттесу – тұрақты дамудың негізгі факторы» атты Халықаралық ғылыми семинар жинағы– С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, Өскемен, қазан 2010. – б.99-105.
 • Батталова А.К., Шаймардан Е., Қабдрахманова С.Қ. Синтез полимерных сорбентов состава акриламид-акриловая кислота/диметилглиоксим для извлечения ионов тяжелых металлов из сточных вод. – «Шығыстың аймақтық хабаршысы» ғылыми журналы №3 (51), қыркүйек, 2011, б.34-39

 

АҚАТАН ҚЫДЫРМОЛЛА

(1988 ж.т.)

ҰҚҰҒЗ тәжірибелік-өндірістік алаңның инженер-зерттеушісі

Химия магистірі

ahnur.hj@mail.ru

Ғылыми мүдделері:

Полимерлік сорбенттер, гидрогельдер, молекулалық іздері бар полимерлер, ЯМР спектроскопия әдісімен органикалық заттардың құрылымын зерттеу.

Негізгі жарияланымдар:

 • Қабдрахманова С.Қ., Ақатан Қ.,.Қайыркелді Қ. Өндірістік қалдық судағы ауыр металл иондарын матрицасына глицин комплексоны иммобилденген полимерлік сорбентпен бөлу. – «Менің Қазақстаным: кеше, бүгін, ертең» атты Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конфренция материалдары, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ баспасы, Талдықорған, мамыр 2011. – б. 212-215;
 • Ақатан Қ., Қайыркелді Қ., Айтқожина С., Тоқтарбаева А., Қабдрахманова С. Өндірістік қалдық судағы ауыр металл иондарын полимерлік сорбентпен бөлу мүмкіншіліктері. – «Постиндустриалдық әлем: Шығыс пен Батыс ғылымының диалогы,С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, Өскемен, маусым2011. - б.49-54

 

КІТАПБАЕВА ДИНА ЕРТАЕВНА

(1975 ж.т.)

Инженер-зерттеуші

химия магистрі

dinakitapbaeva@mail.ru

Ғылыми мүдделері:

 • табиғи қосылыстар химиясы;
 • нақты органикалық синтез.

Негізгі жарияланымдар:

 • Исабаева М.Б., Газалиев А.М., Китапбаева Д.Е.,  Нургалиева А.С., Ибраев М.К. Синтез азометинов на основе 4-амино-1,2,4-триазола. VII международ­ная научно-прак­тическая конфе­ренция «Эколо­гия и ресурсо- и энергосберегаю­щие технологии на предприятиях народного хозяй­ства» Пенза, 2007. С.114-116.
 • А. Газалиев, Д. Китапбаева, М. Исабаева М. Ибраев. Взаимодействие 4-ами­но-1,2,4-триазола с ак­риламидами на основе алкалоидов.Поиск, серия ес­тественных и технических наук, №4, 2008. С.34-35.
 • Исабаева М.Б., Газалиев А.М., Китапбаева Д.Е., Ибраев М.К., Ибатаев Ж.А. Синтез некоторых N-замещенных тиомочевин на основе 4-амино-1,2,4-триазола. Химический журнал Казахстана, №3, Алматы, 2008. С.247-249.
 • Исабаева М.Б., Китапбаева Д.Е., Газалиев А.М., Ибраев М.К.Взаимодействие 4-ами­но-1,2,4-триазола с ацилпроизводными ал­калоидов V Всероссийская научная кон­ференция «Хи­мия и технология растительных ве­ществ». Тезисы докладов. Уфа, 2008. С.134.
 • Исабаева М.Б., Газалиев А.М., Китапбаева Д.Е.Химия и фармакология  производных 1,2,4-триазола. Вестник КарГУ, №3 (51), Караганда, 2008. С.92-99.