Бас бетқе Зертхана құрал-жабдықтары ЯМР-спектроскопия зертханасы

ЯМР-спектрометр Avance-III 500 (Bruker, Германия)

Avance-III500 (Bruker, Германия) ЯМР-спектрометрі (2008ж.)жоғары айырымды спектрлерді алуды қамтамассыз етеді. Спектрометр, жиіліктерді сандық генерациялау, сигналдарды басқару және тіркеу, тестілеудің автоматты үдерістері сияқты жоғары автоматтандырылған үрдістермен жабдықталған. Құрал бір және көп өлшемді спектрлерді, көп ядролы корреляцияларды құрауға, химиялық реакциялардың кинетикасын зерттейтін техникалық сипаттамаларға сай.
ЯМР-спектроскопия әдісінің артықшылығы:
  • жоғары айырымдылық мүмкіндігі;
  • резонансқа ұшыраған ядроларды сандық есептеу;
  • неразрушающий метод анализа;
  • талданатын үлгінің аз көлемі;
  • реакция өнімдерін реакцияға түскен заттардан айырудың ерекше әдісі;
  • жылдамдық константасы 10 с-1 до 103 с-1  реакцияларды зерттеу 

ЯМР-спектрометрінің техникалық сипаттамалары

Магниттік өрістің кернеулігі                                                11,7 Тесла

Жұмыс істеу жиілігі 1Н                                                        500 МГц

Әр түрлі датчиктер                                                               +

Диапазон жиілігі13С  тен 31Р (125МГц ÷ 202МГц)       1H, 13С,31Pжәне т.б.

 

1.      «ФТ-801» ИҚ фурье-спектрометрі

ИҚ фурье-спектрометрі қатты, сұйық және газтәрізді заттардың, сонымен қатар есірткі, лак пен бояулардың, мұнай өнімдерінің, жарылғыш заттардың, фармакологиялық дәрі-дәрмектердің инфрақызыл (ИҚ) спектрлерін алуға негізделген. Приставкалар мен кюветаларды қолданғанда спектрометр диффузиялық және айналық шағылу спектрлерін, сонымен қатар бір- және көпретті бұзылудың толық ішкі шағылу спектрлерін тіркей алады. Спектрометрге пристава ретінде кең диапазонды ИҚ микраскобын пайдаланған кезде, бірнеше микрон болатын сызық өлшемді үлгілердің спектрлерін алуға мүмкіндік береді.

Спектрометрдің бағдарламалық жасақтамасы спектрлердің сапалық және сандық анализін жасауға, оларды баспадан шығаруға және т.б. мүмкіншілік береді.

ФТ-801» ИҚ фурье-спектрометрінің техникалық сипаттамалары


Жұмысшы толқын ауданының сандық мәні                                                                 550-5500 см-1

Нөлдік деңгейдегі шектік аудандар                                                                                 480-5700 см-1

Пиктердің орналасу ауданын өлшеудің қателігі           жүйелік                           ±0,05 см-1

                                                                                                               Кездейсоқ                      ±0,02 см-1

Айырымы                                                                                                                                      1, 2, 4, 8

Минутына спектрлерді сканерлеу жылдамдығы         1 см-1 үшін                    ≈12

                                                                                                               4 см-1 үшін                     ≈49

1.      ПЭ-540УК спектрометрі

ПЭ-540УК спектрометрі сұйықтықтардың (сонымен қоса биологиялық) құрамында еріген компоненттердің концентрациясының шамасын анықтау мақсатында өткізу коэффициенті және оптикалық тығыздықтарын, сонымен қатар қатты және әр түрлі текті сұйықтықтардың өткізу коэффициенті және оптикалық тығыздықтарын өлшеуге негізделген.

Спектралідиапазон, нм                                                                                                                          190 нан1000дейін

Бағыттаушы өткізу коэфициентінің спектралі өлшеу диапазоныны, %Т                                   0,0 ден  100,0дейін

Бағыттаушы өткізу коэфициентінің спектралі көрсету диапазоныны, %Т                                0,0 ден 200,0дейін

Оптикалық тығыздықты өлшеу диапазоны, Б                                                                                   3,000ден  0,000дейін

Оптикалық тығыздықты көрсету диапазоны, Б                                                                                3,000 ден-0,300дейін

Бағыттаушы өткізу спектрлі коэфициентін өлшеу кезіндегі жіберілетін абсолютті қателіктің шегі, % Т

- 190 нм-ден315 нм-ға дейін                                                                                                                ±1,0

- 315 нм-ден1000 нм-ға дейін                                                                                                              ±0,5   

Шашырау жарығының шамасынерлеу жылдамдығы                                                                    340 нм-да≤0,3%Т

ЯМР-спектроскопия зертханасы қызметкерлерінің негізгі жарияланымдары:

 

·      A.Toktarbayeva, S.Kabdrakhmanova.Synthesis Of Polymeric Sorbents by Immobilization of NTPH Within the Matrix of Acrilamid-Acrylic Acid Hydrogels for Extraction of Heavy Metals Ions. - Book of abstracts of International Workshop “Specialty Polymers for Environment Protection, Oil Industry, Bio-, Nanotechnology and medicint”, Almaty, Kazakhstan, 2011. – 70;

·      Кабдрахманова С.К.Химическая промышленность Казахстана. Историяразвитияза1917-1991 годы. - LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, Dudweiler Landstr. 99, 66123 Saarbrucken, Germany, 2011.

·            Курманбекова А., Батталова А.К., Шаймардан Е., Кабдрахманова С.К.Набухающие и сорбционные свойства полимеров с молекулярными отпечатками ЭДТА-Ме Материалы международной школы-семинара «Инновационные технологии и исследования, направленные на развитие зеленой энергетики и глубокую переработку продукции», 26-30 июня, Усть-Каменогорск, Kазахстан, 2013, С.80.

·            Қабдысалым К., Өмирузах Ө., Шаймардан Е., Қабдрахманова С.Қ.Ауыспалы элементтердің (Ni, Co және Fe мысалында) полимермен тұрақтандырылған нанобөлшектерін синтездеу. – Материалы IV Республиканской научно-практической конференции «Образование. Наука. Инновация: актуальные проблемы и пути развития», 20 ноября, Кызылорда, 2013. – С. 183-189.

·            Қабдысалым К., Шаймардан Е., Кабдрахманова С., Жилкашинова А.Электрокатализаторы на основе переходных металлов: синтез и свойства. – Материалы республиканской научно-практической конференции «Увалиевские чтения - 2013» «Традиции и новации высшего профессионального образования на современном этапе», 26-27 ноября, Усть-Каменогорск, 2013, С. 43-46.

·            Акатан К., Троеглазова А.В., Кабдрахманова С.К.Возможности применения метода ЯМР-спектроскопии для идентификации лекарственных веществ. Материалы IVРеспубликанской научно-практической конференции «Образование. Наука. Инновация: актуальные проблемы и пути развития», 20 ноября, Кызылорда, 2013. С. 78-82.

·      S. Kudaibergenov, S. Kabdrakhmanova, A.Khalmanov, K.Akatan, Bold, K. Kabdysalym, S. A. Kabdrakhmanova.PCB-contaminated area of Ust-Kamenogorsk condenser plant: analysis of water, soil, bottom sediment, herbs and biota. Materials of the International School-Seminar “Innovative technologies and researches for the development of "green" energy and deep processing of production”June 26-30, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, 2013, P. 79-80.

·            А. Батталова, К. Акатан, С. Кабдрахманова, С. Кудайбергенов.«Физико-химические и сорбционные свойства молекулярно-импринтированных полимеров на основе комплекса ЭДТА-Mе» Материалы VМеждународного семинара «Новые материалы и технологии для промышленности, охраны окружающей среды и здоровья человека (NMT2013)»,16-20 сентября, Иссык-Куль, Кыргызстан, 2013. – С. 274-279.

·      Кудайбергенов С.Е., Кабдрахманова С.К., Жилкашинова А.М., Акатан К., Шаймардан Е. и др.– «Способ изготовления металлполимерного катализатора» №2013/1350.1.

·            С. К.Кабдрахманова, С.Е.Кудайбергенов, А. Т.Холманов, К.Кабдысалым, К. Акатан, С.Д. Нурбаев.«Изучение распространенности полихлорированных бифенилов (ПХБ) в г. Усть-Каменогорске с использованием геоинформационных технологии» MaterialsoftheIIInternationalOnlineConference«Computersimulationsinbiologyandchemistry», 24-24 September2013, KazanFederalUniversity, Kazan, RussianТом 1, З 82-83.

·            Kabdrakhmanova S. Shaymardan E. Zhilkashinova A. Swelling Characteristics оf Electroactive Composite Systems Based On Acrylamide, Acrylic Acid And Polyaniline – International Symposium on Polyelectrolytes, Ein Gedi, Israel, January 20-23, 2014. – P.10.

·            Kabdrakhmanova S., Battalova A.Preparation, characterization and sorption ability of molecularly imprinted polymers. International Symposium on Polyelectrolytes, Ein Gedi, Israel, January 20-23, 2014. – Р18.

·            S.Kabdrakhmanova, K.Kabdysalym, E.Shaymardan, S.Kudaibergenov. Inventory of PSB equipments in Kazakhstan. - The International workshop «Sustainable management of toxic pollutants in Central Asia: towards a Regional Ecosystem Model for environmental security” Almaty, March 17-19, 2014. – P.128-136.

·            S.Nurbaev, S.Kabdrakhmanova, N.Appazov, G.Bereke, K.Akatan, S.Kudaibergenov.Study of the propagation of polychlorinated biphenyls (PSB) in Kazakhstan by using GIS date. The International workshop «Sustainable management of toxic pollutants in Central Asia: towards a Regional Ecosystem Model for environmental security” Almaty, March 17-19, 2014. – P.90-94.

·            G.S.Tatykhanova,S.Kabdrakhmanova, S.Kudaibergenov.PSB – contaminated area of Ust-Kamenogorsk city (East Kazakhstan): Analysis of water, soil6 bottom sediments and biota.The International workshop «Sustainable management of toxic pollutants in Central Asia: towards a Regional Ecosystem Model for environmental security” Almaty, March 17-19, 2014. – P.95-101.

·            Madina Tokyshbaeva, Кydyrmolla Akatan, Yesbol Shaimardan, A. Kabdrakhmanova, A. ZHilkashynova, Dastan Kalibekuly, S. Kabdrakhmanova, S. Kudaibergenov.Polymer composite materials containing mono-and bimetallic palladium and copper nanoparticles: synthesis and characterization. Third International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC 2014) 11-13 October 2014.– Р93.

·            Yesbol Shaimardan, Kulshat Bereke, Кydyrmolla Akatan, A. Kabdrakhmanova, S. Kabdrakhmanova, S. Kudaibergenov.Removal of Rare Earth Metals by Molecularly Imprinted Hydrogels. Third International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC 2014) 11-13 October 2014.– Р123.

·            Шаймардан Е., Акатан К., Береке К., Кабдрахманова С., Сарач С.А.Установление возможности определения полихлорированных бифенилов в объектах окружающей среды методом импедансной спектроскопии. VIII Международный Беремжановский съезд по химии и химической технологии. – Казахстанско-Американский свободный университет, Усть-Каменогорск, Казахстан 9-10 октября 2014 г. – С. 220-224.

S. Kudaibergenov, Zh. Ibrayeva, M. Yashkarova, S. Kabdrakhmanova, G. Tatykhanova Advanced Separations by Specialized Sorbents (2014). ChromatographicScienceSeriesИзд. Taylor& FrancisGroup. – Р. 358.