Бас бетқе Зертхана құрал-жабдықтары Қолданбалы және радиациялық физика зертханасы

Қолданбалы және радиациялық физика зертханасы материалдардың қасиеттері мен құрылымдық-фазалық күйін зерттеуге мүмкіндік беретін рентгендік дифрактометрлермен, электрондық және оптикалық микросокоптармен, вакуумдық постымен және басқа технологиялық құралдармен жабдықталған.

 Neophot–21 оптикалық микроскобы материалдардың құрылымдық элементтеріне сандық баға беруге және материалдардың сапасын металлографиялық талдауға мүмкіндікнегізгі құралы болып есептеледі.

 ВУП-5 әмбебап вакуумдық посты доғалық тозаңдау әдісі арқылы әр-түрлі материалдардан (маталлдардан, қорытпалардан және жартылай өткізгіштерден) пленкалар алуға арналған.

ДРОН типті рентген дифрактометрлары  поликристалдық материалдардың фазалық құрамы мен кристалдық құрылымын зерттеуде қолданылады. Құралды қолдану бағыттары: жаңа кристалдық материалдарды әзірлеу, олардың тазалық дәрежесі мен құрылымдық сипаттамаларын зерттеу.

1246 Р әмбебап машинасы – инертты газдар ортасында және жоғары вакуумда материалдарды белсенді созуға, жайылмалдылыққа және ұзақ беріктікке  23000C температурасына дейін жоғары температуралық сынауларды жүргізуге арналған.

 ЭМ-125К жарық өткізгіш электрондық микроскобы жоғары айырымды құрылымдық әдістерді қолдана отырып зерттелетін материалдардың фазалық құрамы, морфологиясы және кристалдық ерекшеліктері туралы ақиқат ақпарат алуға мүмкіндік береді.

 Металлдарды, шыныны, қорытпаларды, минералдар мен керамиканы сынауға арналған твердомерлер мен микротвердомерлер